Kim jesteśmy?

Nasza strona to: https://www.maluj24.pl

Czym są dane osobowe i dlaczego je gromadzimy?

Klauzula informacyjna

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem www.maluj24.pl o nazwie HDO Sp z o. o z siedzibą w Nadolicach Wielkich przy ul. Klonowej 15, 55-003 Gm,   Czernica,  wpisaną do KRS: pod nr, 383742992. posiadającą NIP 8961607204,   zwany dalej: Administratorem i będącą jednocześnie Usługodawcą.

1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1?88).

1.3 Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z przepisami prawa celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Klauzuli Informacyjnej (dalej również: Polityka Prywatności) z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie i Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, dostępnego pod adresem: www.maluj24.pl

1.5 Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem email janusz.felkner@gmail.com

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Korzystanie z Serwisu Usługodawcy oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Usługodawcy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem

2.2 Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Usługodawcy uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę oraz udostępnienie przekazanych przez Usługobiorcę danych osobowych odbiorcom danych, wskazanym w punkcie 4.1.1 Klauzuli, rozumianej, jako wyrażenie zgody na odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez odbiorców danych, w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Klauzuli.

2.3 Przetwarzanie danych przez Administratora jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy:

2.3.1 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2.3.2 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.3.3 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2.4 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2.2 Polityki prywatności. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Portal internetowy Usługodawcy przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji postanowień Regulaminu i Klauzuli informacyjnej.

2.5 Administrator nie sprzedaje Twoich danych w celach komercyjnych.

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2 Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

3.2.1 Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna, jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

3.2.2 Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3.2.3 Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

3.2.4 Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba, że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

3.2.5 Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

3.2.6 Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, Administrator danych w terminie 30 dni poinformuje Usługobiorcę o przysługujących mu prawach oraz udzieli, odnośnie do jego danych osobowych informacji

3.4 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, informacji, o których mowa w punkcie 4.4, Administrator udzieli na piśmie.

3.5 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 można korzystać z adresu poczty elektronicznej e-mail: janusz.felkner@gmail.com lub drogą pocztową wysyłając odpowiednie żądanie na adres siedziby spółki HDO Sp z o. o z ul Klonowa 15, 55003 Nadolice Wielkie

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4.1. Celem zbierania danych przez Administratora jest:

– Wykonanie obowiązków wynikających z umów, które zostały zawarte pomiędzy HDO Sp z o. o

– Rozwiązywanie sporów, pobieranie opłat, realizowanie żądań i ofert Klientów, Dostawców, Partnerów, Współpracowników

– Przesyłanie Informacji za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, SMS ów o produktach i usługach, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować o ile otrzymamy na to zgodę

– W celach podatkowych i ubezpieczeniowych

– W celu zapewniania organizacji sieci sprzedaży Współpracowników/Partnerów

– W celach informacyjnych o działalności Serwisu

– W celu poprawy funkcjonalności i rozwoju Serwisu

4.1.1 Dane są przekazywane partnerom biznesowym, czyli Dostawcy i Partnerom, którzy wykonują umowy, które zawieramy z nimi lub Klientem, Użytkownikiem Serwisu. Dotyczy to przede wszystkim firm kurierskich, przewoźników, firm windykacyjnych, dostawcy usług logistycznych, usług obsługi konsumentów, sieci Współpracowników oraz  innym osobom w celu efektywnego zarządzania usługami firmy.

4.1.1.1. Celem zbierania danych jest również przekazanie danych dostawcy rozwiązań technicznych, informatycznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości,

4.1.2 Administrator udostępni zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie podmiotom, o których mowa w punkcie 4.1.1., 4.1.1.1. niniejszej Polityki Prywatności, w celu i zakresie, o którym mowa w punkcie 4.1. Polityki Prywatności.

4.1.3 Żadne dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane przez Administratora jakiemukolwiek innemu odbiorcy, poza wyszczególnionymi w punktach 4.1.1 Polityki Prywatności i w zakresie w nim opisanym.

4.1.4 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:

– Imię i nazwisko

– Numer telefonu kontaktowego

– Adres poczty elektronicznej e-mail

– Numer NIP i PESEL

– Adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej

–  Informacje o rachunku bankowym

4.1.4.1 Wymagana jest zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Usługodawcy. Klient zamawiając usługę (też na portalu zewnętrzej firmy) lub kontakt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w pełnym zakresie, zgodnie z pkt:4.1.4

4.1.5 Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:

4.1.5.1 Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

4.1.5.2 Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4.1.5.3 Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4.1.6 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1.4 jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Usługodawcy.

4.1.7 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Portalu internetowego Usługodawcy. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Portalu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

4.1.8 Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje, iż wyłączenie obsługi plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie Portalu internetowego Usługodawcy.

4.1.9. Administrator oświadcza, iż będzie przechowywał dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

4.1.10 Administrator w żadnej sytuacji nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Zabrania się podawania ww. danych przez Użytkowników.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie tych danych oraz zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.4 Usługobiorcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych

  1. POWIERZENIE DANYCH

6.1 Jako Użytkownikowi Serwisu www.maluj24.pl powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych innych Użytkowników Serwisu zgodnie z poniższymi postanowieniami.

6.2 Powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Regulaminie, Licencjach i zawartych z Administratorem Umowach oraz w poniższych Zasadach, a Ty oświadczasz, że będziesz przetwarzać dane w zgodzie z przepisami RODO.

6.3 Jako użytkownik Serwisu zobowiązujesz się do:

6.3.1. Przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu określonym w klauzuli,

6.3.2. Niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany powyżej lub na podstawie przepisów prawa,

6.3.3 Niezwłocznego zwrócenia danych osobowych na wniosek właściciela danych.

6.4. Administrator zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli z przetwarzania powierzonych danych, w tym żądania zabezpieczenia danych osobowych

6.5 Przetwarzanie może odbywać się  w celu i w zakresie wskazanym powyżej, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. Udzielanie dalszych upoważnień osobom współpracującym z Współpracownikiem na podstawie umów cywilnoprawnych, jest możliwe, pod warunkiem, że te podmioty będą przestrzegały wszystkich wymagań dotyczących przetwarzania danych, które dotyczą Użytkownika Serwisu, oraz pod warunkiem, że takie dalsze upoważnienie zostanie przez www.maluj24.pl zaakceptowane.

6.6 W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą muszą być zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych.

6.7 Administrator jest upoważniony do zakończenia współpracy, w momencie powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych.

6.8 Właściciel portalu www.maluj24.pl nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Użytkowników w stosunku do osób trzecich wynikających z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszą Polityką prywatności, jak również za zobowiązania wobec osób, które Użytkownik upoważnił do przetwarzania danych osobowych.

Właściciel portalu www.maluj24.pl

HDO Sp z o. o

  1. Klonowa 15

55-003 Nadolice Wielkie

NIP: 8961607204